Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR)

Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η προστασία του απορρήτου των πελατών μας και έχουμε εξασφαλίσει όλες τις διαδικασίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, κοινοποιούμε, μεταφέρουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα.

Ο Γενικός Κανονισµός Προστασίας ∆εδοµένων (GDPR), επιφέρει δομικές αλλαγές στη λειτουργία επιχειρήσεων και οργανισμών. Η πλήρης συμμόρφωση, είναι υποχρέωση – όχι επιλογή – με δυσβάσταχτες συνέπειες για όσους δεν τον εφαρμόζουν, ή τον εφαρμόζουν ελλιπώς.

Από τον Ιανουάριο του 2020 η εταιρεία μας είναι πλήρως συμμορφωμένη με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR).

Ενδεικτικά, μέσα από το λογισμικό μας, υποστηρίζουμε :

 • Δήλωση Απορρήτου
 • Δήλωση Απορρήτου προσωπικού
 • Πολιτική Ασφαλείας & CCTV
 • Ηλεκτρονική διαχείριση Οδηγιών Εργασίας
 • Εκτίμηση Αντικτύπου
 • Παρακολούθηση αναθέσεων
 • Λίστες ελέγχου
 • Διαβάθμιση και σήμανση εγγράφων
 • Διαχείριση Εκτελούντων Επεξεργασία
 • Διαχείριση συμβάσεων
 • Διαχείριση Συμφωνιών
 • Διαχείριση Αιτημάτων Πρόσβασης
 • Διαχείριση παραβίασης
 • Αυτόματη εξαγωγή αναφορών
 • Εισαγωγή σκοπών επεξεργασίας
 • Καταγραφή ενεργειών
 • Καταγραφή πηγών δεδομένων
 • Καταγραφή τύπων επεξεργασίας

Μέσα από την Cloud πλατφόρμα και σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους συμβούλους μας, παρέχουμε στα συνεργαζόμενα ράδιο ταξί εξατομικευμένο πλάνο συμμόρφωσης, όπου ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

Όλες οι Πολιτικές, Διαδικασίες, Έντυπα και Οδηγίες Εργασίας που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς ενός ράδιο ταξί.
Η εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων δημοσίευσης Δήλωσης Απορρήτου και Αιτήματος Πρόσβασης για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται.
Συμβόλαια, συμβάσεις, συμφωνίες, με προμηθευτές και συνεργάτες σας.
Το εκπαιδευτικό υλικό και αναθέσεις εργασιών για το προσωπικό.