Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR)

Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η προστασία του απορρήτου των πελατών μας και έχουμε εξασφαλίσει όλες τις διαδικασίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, κοινοποιούμε, μεταφέρουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα.

Ο Γενικός Κανονισµός Προστασίας ∆εδοµένων (GDPR), επιφέρει δομικές αλλαγές στη λειτουργία επιχειρήσεων και οργανισμών. Η πλήρης συμμόρφωση, είναι υποχρέωση – όχι επιλογή – με δυσβάσταχτες συνέπειες για όσους δεν τον εφαρμόζουν, ή τον εφαρμόζουν ελλιπώς.

Από τον Ιανουάριο του 2020 η εταιρεία μας είναι πλήρως συμμορφωμένη με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR).